Anunț cu privire la concursul de angajare la funcția vacantă de director la grădinița Izvoare

Informație cu privire la condițiile de participare la concursul de ocupare a funcției vacante de director al grădiniței de copii din satul Izvoare

Denumirea funcției vacante: Director al grădiniței de copii din satul Izvoare raionul Orhei

Scopul general al funcției: asigurarea aplicării prevederilor Codului Educației, a statutului cadrului didactic, a regulamentelor și instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau direcțiile raionale de învățămînt în activitatea instituției pe care o conduce.

Sarcinile de bază:

 • controlează activitatea metodică în cadrul instituției preșcolare; răspunde pentru aplicarea planurilor de învățămînt,realizarea programelor educativ-instructive;
 • asigură crearea condițiilor necesare pentru fortificarea sănătății copiilor, educația și instrurea lor, efectuează controlul asupra realizării sarcinilor Programei de educație și instruire in gradiniță poartă răspundere pentru rezultatele activității pedagogice, financiare și goospodărești a instituției preșcolare în fața statului și colectivului de muncă;
 • conduce consiliul pedagogic, organizează propagarea cunoștințelor pedagogice, psihologice și igienice pentru părinți;
 • asigură indeplinirea legislației muncii, a regulilor ordinii interne, regimului sanitar antiepidemic, a instrucțiunilor privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor.

Condițiile de participare la concurs Condiții de bază:

 1. deține cetațenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. îndeplinește standardul minim de competențe profesionale și manageriale stabilit de Inspectoratul Școlar Național;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a implinit virsta de 65 ani;
 5. cunoaște limba de stat;
 6. este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției; 7) nu are antecedente penale;
 7. nu a fost concediată in ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit.l), m) și n) din Codul muncii. Cerințe specifice — Studii: — Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomîă de licență.
 8. Pregătire managerială.

Experiență profesională: Experiență profesională generală.

Cunoștințe: cunostințe de psihologie a copilului /comunicare constituie un avantaj Abilități:

 • abilitați de lucru in echipa
 • dispozitia de a invata (prin observare si studiu individual)
 • abilitati de comunicare si organizare.

Atitudini/Comportamente:

 • capacitate de analiza si sinteza;
 • sociabilitatea: trebuie sa poti stabili cu usurința contacte cu partenerii;
 • prezenta de spirit, intuitie, imaginatie in rezolvarea unor situatii neprevazute;
 • rapiditate in gîndire si in luarea deciziilor;

Alte cerințe specifice: Persoana entuziastă, dedicată, calda, calma, ferma, vesela, ordonata, pasionata de interactiunea cu copiii si de dezvoltarea acestora la intregul lor potențial.

Persoanele interesate pot depune personal sau prin reprezentant/prin poșta/prin e-mail Dosarul de concurs:

Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat in anexa nr. I la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct in instituțiile de invățămint general; 2) copia actului de identitate;

 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat in anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct in instituțiile de invățămint general;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea functiei;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.

Sursele de obținere a informației suplimentare:

– Telefon: (235) 65-2-36

— e-mail: prim.pohrebeni@mail.ru

— adresa poștală: satul Pohrebeni raionul Orhei, primăria

— persoana de contact: Codrean Serghei — secretar al CL

Data limită pină la care poate fi depus Dosarul de concurs — 30 iunie 2022 Acte normative in domeniul educației

 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003
 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 1 16 din 19.07.2018
 • Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar
 • Hotărirea Guvernului R. Moldova pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar Acte normative in domeniul de specialitate

Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea functiei de director și director adjunct in instituțiile de învățămint general aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015